Foglalás & információ

Adatvédelmi Nyilatkozat

 1. Tájékoztató célja, fogalmak

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a BEER&CO. Kft. által alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési elveket, és a társaság adatvédelmi, adatkezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen Tájékoztató tartalmazza továbbá a Honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit.

Fogalom meghatározások

1, Adatkezelő: A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül
a BEER&CO. Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), cégjegyzékszáma: 01-09-932681 adószáma: 11744175-2-43) továbbiakban, mint Adatkezelő. Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Adatkezelő a https://paulanersorhaz.hu Honlap üzemeltetője, amely elsődlegesen online adatbáziskezelés, tartalom publikálás szolgáltatást végez és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat (pl. asztalfoglalás).

 1. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
 2. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Webpont Kft-t veszi igénybe. 
 3. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett https://paulanersorhaz.hu internetes oldal
 4. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett https://paulanersorhaz.hu oldalon asztalfoglalási lehetőség
 5. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokat igénybe veszi, és ennek keretében megadja személyes adatát.
 6. A kezelt Személyes adatok köre
 7. Ha a Felhasználó a https://paulanersorhaz.hu Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere
  automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.
 8. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások (asztalfoglalás) igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, telefonszám, e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.
 9. Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás vonatkozásában Adatkezelő részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

III. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 1. Az Adatkezelés célja, jogalapja
 2. Az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja:
  a) online tartalomszolgáltatás;
  b) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
  c) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
  d) statisztikák, elemzések készítése;
  e) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
  f) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
  l) a Felhasználók jogainak védelme;
  m) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

 1. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.

 1. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 2. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.
 3. Az Adatkezelés elvei, módja, ideje
 4. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 5. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a vonatkozó
  jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást meggátolja.

3.Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés miatt– harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

 1. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 2. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.
 3. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb …….napig tárolja.
 4. A Felhasználó által megadott Személyes adatok addig kezelhetők az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését.
 5. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.
 6. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, a paulanermompark@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

VII. Egyéb rendelkezések

 1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
 2. A Felhasználó elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit.
 3. Jogérvényesítési lehetőségek: Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a paulanermompark@gmail.com e-mail címen.
 4. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
 5. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

Budapest, 2023. január 03.